Algemene voorwaarden TOPP

Artikel 1 Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot
het verrichten van service en/of levering van goederen.
b. Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon, licentiehouder van TOPP, die van de opdrachtgever
een opdracht heeft gekregen, of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft
uitgebracht.
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtgever tot het verrichten van service
en/of levering van goederen.
d. Licentiehouder van TOPP: de natuurlijke of rechtspersoon die een franchiseovereenkomst heeft met
TOPP Nederland B.V., tevens opdrachtnemer.
e. TOPP Nederland B.V.: licentiegever en franchisegever. Opdrachtgever contracteert niet met TOPP
Nederland B.V. TOPP Nederland B.V. verricht administratieve werkzaamheden voor opdrachtnemer en
vormt uit dien hoofde het betaaladres en is de partij die voor opdrachtnemer incasseert.
f. Service: de opdrachtnemer verricht op periodieke basis een grondige reiniging en hygiënebehandeling
van toiletpotten, urinoirs en wastafels en/of de service van luchtverfrissers, urinoirroosters en handzeep
en andere genoemde services in de overeenkomst.
g. Schriftelijk: waar in de algemene voorwaarden schriftelijk wordt gelezen kan ook digitaal worden
bedoeld.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze leveringsvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
  opdrachtgever en opdrachtnemer waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft
  verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
  afgeweken. De algemene voorwaarden zullen digitaal worden verstrekt voor het aangaan van de
  overeenkomst door middel van digitale vertoning althans ter hand stelling. Bij digitale ondertekening
  van de overeenkomst gaat opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Na ondertekening
  krijgt de opdrachtgever de overeenkomst en deze algemene voorwaarden per e-mail toegestuurd.
 2. Algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk
  en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de
  overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 3 Offertes, aanbiedingen

 1. De door de opdrachtnemer verstrekte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 2. De prijzen in de genoemde offertes en aanbiedingen zijn exclusief BTW hoog tarief en exclusief andere
  door de overheid opgelegde heffingen.
 3. Indien de aanvaarding door de opdrachtgever op ondergeschikte punten afwijkt van het in de offerte
  opgenomen aanbod is de opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
  overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand tenzij de opdrachtnemer anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van
  de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Prijs

 1. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende hoogte van
  loonkosten, sociale premies en overheidslasten, opslag- en transportkosten en assurantiepremie,
  grondstoffen- en productinkoopprijs, kosten van materialen en onderdelen en andere kosten.
 2. De opdrachtnemer is gerechtigd in geval van verhoging of verlaging van de in lid 1 van dit artikel
  genoemde prijsfactoren haar prijs voor wat betreft de overeengekomen service te verhogen of te
  verlagen en wel per 1 januari van ieder jaar gedurende de termijn van de overeenkomst.
 3. Indien de overeenkomst is aangegaan in de maand oktober, november of december zal de prijs van de
  overeengekomen service in het daaropvolgende jaar niet worden verhoogd of verlaagd.
 4. De opdrachtgever heeft het recht binnen 8 dagen na de doorgevoerde prijsverhoging of -verlaging de
  overeenkomst aangaande de overeengekomen service te ontbinden, voorzover de prijsverhoging van de
  service meer dan tien procent bedraagt.
 5. De opdrachtnemer is gerechtigd in geval van verlaging of verhoging van de in lid 1 van dit artikel
  genoemde prijsfactoren haar prijzen van goederen te verhogen of te verlagen zonder de opdrachtgever
  voorafgaand te informeren voor zover de prijsverhoging telkens niet meer bedraagt dan vijf procent.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. De opdrachtnemer verbindt zich jegens de opdrachtgever om telkenmale aan deze de goederen en
  services te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als in de (eventueel later gewijzigde)
  offerte of aanbieding staat omschreven.
 2. Bij iedere levering van service of goederen tekent de opdrachtgever of de bevoegde medewerker van de
  opdrachtgever de digitale bevestiging om te bevestigen dat de (medewerker van de) opdrachtnemer de
  op de digitale bevestiging vermelde service heeft verricht en de genoemde goederen heeft geleverd
  volgens de standaarden van TOPP Nederland B.V. De opdrachtnemer stuurt de digitale bevestiging en
  factuur per e-mail aan de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze
  noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
  noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden
  verstrekt.
 4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan
  van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
  onvolledigheid voor de opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst het wenselijk is dat de te verrichten service en/of
  levering van goederen zich wijzigt of worden aangevuld, zullen partijen tijdig en in onderling overleg
  de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 7 Huur matten

 1. Opdrachtgever heeft het recht om het gehuurde voorafgaande aan of op het moment van het afhalen
  en/of bezorgen te controleren of te laten controleren. Indien opdrachtgever dit achterwege laat of het
  gehuurde na het uitvoeren van de controle zonder op of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het
  gehuurde geacht in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn ontvangen.
 2. Opdrachtgever zal vanaf het moment van ontvangst tot aan het moment van ophalen van de roerende
  zaken door de opdrachtnemer zorg dragen voor het gehuurde goed. Huurder dient het gehuurde te
  gebruiken in overeenstemming met de gebruiksfunctie van het gehuurde en aanwijzingen van
  verhuurder en diens werknemers nauwgezet op te volgen en het gehuurde doelmatig te beveiligen en te
  verzekeren.
 3. Opdrachtgever verplicht zich om op eerste verzoek van opdrachtnemer het gehuurde ter bezichtiging of
  technische inspectie aan opdrachtnemer of door hem aangewezen derden ter beschikking te stellen.
 4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, in gebruik te geven of
  anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.
 5. Het is opdrachtgever voorts verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te (laten) repareren.
 6. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
  opdrachtnemer het gehuurde te bezwaren en/of onder enige titel aan derden in gebruik af te staan, dan
  wel rechten of plichten voortvloeiende uit de huurovereenkomst aan derden over te dragen en/of ten
  behoeve van derden te bezwaren.
 7. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van opdrachtnemer.
 8. Door ondertekening van de werkbon bevestigt opdrachtgever dat de matten correct door opdrachtnemer
  zijn neergelegd.
 9. Opdrachtgever zal er voor zorgen dat de matten geen gevaar vormen voor opdrachtgever, haar
  werknemers en/of derden.
 10. Alle schade uit welke hoofde dan ook komt voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever
  vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die schade lijden als gevolg van het
  gevaarlijk liggen van de matten.

Artikel 8 Eigendom dispensers

 1. Dispensers die in bruikleen of huur in gebruik zijn gegeven blijven eigendom van de opdrachtnemer,
  tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer anderszins schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Gedurende de termijn van de overeenkomsten stelt de opdrachtnemer de dispensers ter beschikking en
  draagt zorg voor de goede werking van deze dispensers, mits -in geval van bruikleen- de opdrachtgever
  de voor de dispensers bedoelde gebruiksartikelen bij opdrachtnemer afneemt.
 3. Bij vervanging van de dispensers vanwege vandalisme, fysiek misbruik en diefstal zal de
  opdrachtnemer een additionele materiaal- en installatievergoeding bij de opdrachtgever in rekening
  brengen.
 4. De opdrachtgever is er van op de hoogte dat de dispensers tegen het op dat moment geldende
  demontagetarief per dispenser zullen worden verwijderd als de serviceovereenkomst wordt opgezegd.

Artikel 9 Betaling

 1. De opdrachtnemer en/of TOPP Nederland B.V. is gerechtigd, na het verkrijgen van een schriftelijke
  machtiging van opdrachtgever, aan opdrachtgever gefactureerde bedragen middels een automatische
  incasso ten laste van de bankrekening van opdrachtgever te laten uitvoeren. Indien opdrachtgever
  toestemming heeft gegeven tot automatische incasso en het blijkt dat incasso door de opdrachtnemer
  niet mogelijk is, is de opdrachtnemer gerechtigd een hernieuwde opdracht voor een incasso te plaatsen.
  De kosten die hiermee gepaard gaan zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Indien de opdrachtnemer de verschuldigde bedragen niet binnen een termijn van veertien dagen na
  factuurdatum heeft ontvangen, dan zal de opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is,
  over het openstaande bedrag verschuldigd zijn naar een percentage van 1,5 procent per maand of deel
  van een maand, welke aan het begin van de volgende maand bij de vordering wordt geteld om rente op
  te brengen.
 3. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan de
  vordering uit handen worden gegeven, in welke geval de opdrachtgever naast het alsdan totale
  verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en of
  gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 4. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom inclusief rente, zulks
  met een minimum van 70 euro te vermeerderen met btw hoog tarief.

Artikel 10 Overmacht

 1. De opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of
  gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een omstandigheid, die niet
  te wijten is aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde
  niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van de opdrachtnemer en of derden die de
  opdrachtnemer voor uitvoering van de overeenkomst inschakelt.
 2. In geval van overmacht van de zijde van de opdrachtnemer worden haar verplichtingen opgeschort.
  Wanneer de overmachtsituatie van de opdrachtnemer langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben
  partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds
  ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
  deze bepaling is geregeld.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer
  is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt door tekortkomingen
  van de opdrachtnemer bij de uitvoering van tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het
  directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de leverancier.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan dan wel ten gevolge van geleverde
  producten/apparaten/diensten. Door ondertekening van de werkbon aanvaardt opdrachtgever dat de
  producten/apparaten/diensten conform de overeenkomst zijn geleverd en/of geplaatst.
 5. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot
  maximaal het bedrag dat de opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden en levering goederen heeft
  ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben van meer dan een half jaar, geldt een
  verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot het gefactureerde bedrag van uitsluitend
  de verrichte service in de laatste 6 maanden of het maximale bedrag dat door de verzekeraar van
  opdrachtnemer wordt vergoed voor de geleden schade.
 6. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
  gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnaties.
 7. Opdrachtnemer is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer heeft het
  recht om de schade ongedaan te maken of te beperken.
 8. Eventuele schadeaanspraken van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer dienen zo spoedig mogelijk
  en uiterlijk binnen één maand na ontdekking daarvan dan wel nadat deze schade redelijkerwijs had
  kunnen worden ontdekt, schriftelijk bij opdrachtnemer te zijn gemeld. Verzuim om de voornoemde
  termijn in acht te nemen leidt tot verval van iedere aanspraak van de opdrachtgever.
 9. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens
  productaansprakelijkheid en de door haar geleverde diensten als gevolg van een gebrek in door
  opdrachtnemer geleverde zaken, die door opdrachtgever zijn geleverd.

Artikel 12 Overdracht van de overeenkomst

 1. Indien het bedrijf van de opdrachtgever wordt verkocht dient opdrachtnemer dienaangaande vooraf te
  worden ingelicht teneinde opdrachtnemer in staat te stellen de ter beschikking gestelde dispensers te
  verwijderen en /of een nieuwe overeenkomst met de opvolger in het bedrijf te sluiten.
 2. Indien de opdrachtnemer zou ophouden licentiehouder van TOPP te zijn zal de laatste de opdrachtgever
  dienaangaande informeren.
 3. In geval van lid twee van dit artikel zal er dan een andere licentiehouder van TOPP aan de
  opdrachtgever worden toegewezen, welke geheel en al in de rechten en verplichtingen van de
  opdrachtnemer ten aanzien van de opdrachtgever zal treden. De opdrachtgever gaat hiermee akkoord.

Artikel 13 Monsters of modellen

 • Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als
  aanduiding te zijn verstrekt, tenzij nadrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product
  daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 14 Reclameren

 1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering of service te onderzoeken of de
  opdrachtnemer de geleverde goederen deugdelijk heeft afgeleverd, dan wel de service correct heeft
  uitgevoerd.
 2. Indien de opdrachtgever voor wat betreft de laatst verrichte service een gebrek constateert, dan dient de
  opdrachtgever dit gebrek bij de opdrachtnemer kenbaar te maken binnen 24 uur na het tijdstip van de
  verrichte service of het tijdstip van levering van goederen.
 3. De opdrachtnemer zal in geval lid twee van dit artikel van toepassing is, zo spoedig mogelijk, doch
  uiterlijk binnen 24 uur nadat de opdrachtgever dit kenbaar heeft gemaakt, terugkeren naar het bedrijf
  om de verrichte service opnieuw te verrichten zonder daarvoor iets in rekening te brengen.
 4. De opdrachtnemer zal in geval lid drie van dit artikel van toepassing is in de gelegenheid worden
  gesteld het gebrek zelf vast te stellen waarna de opdrachtnemer het gebrek kosteloos zal herstellen dan
  wel geheel of gedeeltelijk vervangen.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

 1. Iedere levering van alle goederen door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geschiedt onder
  voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit
  hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten tot dat opdrachtgever al hetgeen hij
  aan opdrachtnemer is verschuldigd, heeft voldaan.

Artikel 16 Duur en opzegging overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor een periode zoals partijen schriftelijk zijn
  overeengekomen.
 2. Indien de overeenkomst voor bepaalde duur wordt aangegaan, dan wordt de overeenkomst na verlopen
  van deze bepaalde duur stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van drie
  maanden tenzij partijen uitdrukkelijk een andere opzegtermijn schriftelijk zijn overeenkomen.

Artikel 17 Ontbinding

 • Indien opdrachtgever niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting voldoet, welke voor hem
  uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling,
  onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, is opdrachtnemer te
  harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder
  toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere
  uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Voorts worden alle vorderingen van opdrachtnemer op
  opdrachtgever in die gevallen terstond opeisbaar. In geval van ontbinding is opdrachtgever verplicht
  om opdrachtnemer de schade te vergoeden die zij daardoor lijdt.

Artikel 18 Wijziging van algemene voorwaarden

 • Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De opdrachtgever wordt
  geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na
  de mededeling van opdrachtnemer dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen
  heeft ontvangen.

Artikel 19 Reparatieclausule nietigheden

 1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten
  dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk
  voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de
  geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst niet geldig mocht
  zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere
  omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest
  verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe
  bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel
  mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Artikel 20 Geschillen

 1. Indien door of naar aanleiding van de overeenkomst een geschil rijst tussen de opdrachtgever en de
  opdrachtnemer dan zullen partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen.
 2. Indien het geschil niet wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter te
  Arnhem.
 3. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21 Vindplaats van de voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 36053777.